Objednejte si kominické práce 25.-26.11.

29.10.2015 14:56

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 bude v Chomoutově kominík p. Šefčík. Zájemci o kominické práce navštivte detašované pracoviště v Chomoutově (budova hasičské zbrojnice) nebo volejte 585 155 429 v úředních hodinách a to v pondělí 8:00 - 17:00 a úterý 13:00 - 16:00.

 

Co je povinností majitele nemovitosti provozující komín?

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nahradilo (zrušilo) dosavadní právní úpravu – vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Nové nařízení vlády upravuje kontrolu a čištění spalinových cest (komín, kouřovod), čištění spotřebiče paliv, revizi spalinové cesty, zprávu o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty, vypalování komína.

Dle tohoto nařízení je každý povinen počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže jsou výše uvedené činnosti prováděny ve lhůtách a způsobem dle citovaného vládního nařízení a nedojde-li při provádění těchto činností ke shledání závad.

Pozor na falešné kominíky.

Doklad falešných kominíků není a ani nemůže být relevantním dokumentem. Pokud si majitelé nemovitostí nezajistí jedenkrát do roka revizi od „pravého" kominíka, mohou v případě požáru přijít nejen o vlastní dům. Hasiči mohou pokutovat nezodpovědné vlastníky ve správním řízení až několika tisíci korunami. 

Více zde: https://kominictvi-svoboda.webnode.cz/news/co-je-povinnosti-majitele-nemovitosti-provozujici-komin-/