Historie Chomoutova


Chomoutov, něm.Chomottau, s 1085 (sčítání z r. 2015) obyvateli je nejsevernější městskou částí Olomouce, vzdálenou od centra města asi 5 km, rozdělenou na dvě části řekou Moravou.

HISTORIE

1078 - 1700

Ves v ohybu řeky Moravy, v místě kde byl snadný přechod přes řeku, je známa již v listině z r. 1078 kdy údělný kníže Ota dal jedno popluží darem klášteru Hradisko. Další část přidal po r. 1126 údělný kníže Václav, který daroval klášteru Hradisko dalších 7 popluží. V r. 1276 přikoupil opat Budiš od vladyky Časty z Křelova lesy mezi Chomoutovem a vesnicí Březci. Část majetku drželi také místní vladykové. Třicetiletá válka způsobila Chomoutovu značné škody, takže v osadě zůstaly v r.1657 jen 2 chalupníci a 7 domkařů bez pole.

1700 - 1900

Větší část a později celý Chomoutov patřil až do jeho zrušení v r. 1784 klášteru Hradisko. V 16. stol. zde byly vysázeny 3 rybníky. Vedle 14 rybářů bylo v osadě 18 chalupníků. Protože větší část území zabíral lužní les, nebylo zde větších sedláků. Po zrušení kláštera Hradisko v roce 1784 přešel Chomoutov pod správu Náboženského fondu, od kterého koupil Chomoutov s 37 domy a 275 obyvateli v r. 1824 hrabě Filip Ludvík ze Saint Genois. Chomoutov se stal samostatnou politickou obcí, patřící do obvodu blízké Horky, kde měl i faru a školní obvod. Nový majitel se zaměřil především na polní hospodářství, většinu lužního lesa nechal pokácet a upravit na ornou půdu. Část této půdy, 138 ha pak odkoupil v r. 1879 ke svému velkostatku ve Šternberku, kníže Lichtenštejn.

1900 - současnost

V r. 1900 měl Chomoutov 72 domů se 488 obyvateli a v r. 1950 již 180 domů se 792 obyvateli. S městem Olomoucí byl Chomoutov spojen především regulací řeky Moravy a Oskavy a budováním protipovodňových hrází. V r. 1938 byla vybudována v Chomoutově stavidla a prokopán kanál mezi Moravou a Mlýnským potokem. Převážná část obyvatel se živila prací v hutích ve Štěpánově, v Moravských železárnách v Řepčíně. Přímo v Chomoutově se vyrábělo od r. 1911 zemědělské nářadí. Byl zde od r. 1924 lihovar a od r. 1935 se vyrábělo cementové zboží. Velkou tradici měla těžba písku, která se nejvíce rozvinula v r. 1947, kdy vznikly dvě velké pískovny. Na místě těžby pak vzniklo 60 ha "Chomoutovské jezero", které bylo na čas významnou rekreační oblastí Olomoučanů. V r. 1974 byla na jeho břehu postavena úpravna vody, která vyřešila velmi špatnou situaci v zásobování města pitnou vodou. Od r. 1974 je Chomoutov městskou částí Olomouce.

Památky

V obci je několik drobných památek, většinou soustředěnýchkolem středu obce. V ulici Hrachoviska, nedaleko od hlavní Dalimilovy ulice s křižovatkou se silnicí na Horku je pod kaštany kaple Navštívení Panny Marie z 19. stol., velmi pěkně opravená po povodni v r. 1997, na kterou upozorňuje pamětní deska na kapli. Vedle kaple na kamenném sloupu je socha Panny Marie, vystavěna rodinou Coufalových z Chomoutova v r. 1898. Dále po hlavní silnici na Uničov po levé straně je památník postavený z kamenů a s pamětní deskou se jmény 28 mužů padlých v letech 1914-1918. Ve směru na Olomouc na Dalimilově ulici, je po levé straně pomník Rudé armády z r. 1946.

Zdroj: www.turistika.cz