Masopust 

2.3.2019

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu!

V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme poznovu!

(Lidová)

**************

Masopust, to je období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami (před Vánoci a před Velikonocemi). Je to doba, kdy probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Počátek masopustu má vždy pevné datum - po svátku Tří králů. Konec je závislý na datu Velikonoc – končí úterým před Škaredou (Popeleční) středou. Poslední 3 masopustní dny (masopustní neděle, pondělí a úterý) se nazývají také Končiny, Ostatky, Fašank, Šibřinky, Voračky, Voráčí, nebo také Karneval a Masopust. Právě v tuto dobu se konají různé rituální úkony, jako průvod masek a pochování basy.

Věděli jste, že slovo karneval pochází z italského karnevale, tedy vlastně „maso pryč“? Italové však svůj Carnival brali spíše jako označení jednoho konkrétního dne – zahájení masopustních svátků, spojeným s hodováním a maškarami. Dalo by se tedy říct, že karneval je synonymem pro masopustní rej masek.

V masopustním průvodu to chodívalo tak, že masky se sešly na jednom místě, kde starosta (u nás předseda komise) předal s malým proslovem Stárkovi právo. To je symbolizováno ozdobenou dřevěnou šavlí a předání práva znamená, že masopustní průvod přebírá nad obcí pro tento jeden den vládu. Je dovoleno vše, pravidla neplatí a všichni se veselí. Průvod měl tedy dovoleno vyrazit. Stárek – mládenec v čele chasy, celý průvod vedl a určoval, kdy se zastaví.

Lidé před svými domy průvod vyhlíželi a maškary hostili masopustními koblížky, koláčky a kořalkou. To aby se všichni společně naposledy pohostili a veselili, než začne dlouhý velikonoční půst. U každého domu průvod zastavil, Medvěd zatancoval s panímámou, aby měla hojnou úrodu a všichni se pohostili. Zahrálo se pár písniček a šlo se k dalšímu stavení.

 

V průvodu chodívaly a u nás chodí tyto masky:

 

  • Masky, které mají svou roli a je potřeba je v průvodu mít.

Medvěd
Medvědář - vodí medvěda na řetězu nebo provazu

Smrtka s kosou
Farář
Ministrant - mladý hoch
Stárek – mládenec zastupující chasu. Přebírá právo a vede celý průvod. Případně vodí medvěda

Dva mladší stárci – tvoří chasu. Mládenci bez vlastního scénáře. Doprovází stárka.
Plačky a zpěvačky – pláčou ve smutečním průvodu při pochování basy a dělají faráři sbor.

(Medvěd, Smrtka, Farář, Plačky >> obsazeno, ostatní HLEDÁME)

 
  • Masky, které jsou obvykle součástí oslav:

Ženich a nevěsta – žena a muž mívají prohozené role a muž-nevěsta se vozívá na trakaři

Vdova
Ponocný  nebo bubeník - ukončuje průvod. Pak se lidé se rozcházeli (šli do hospody, kde slavili až do rána)
Kobyla
Bába s nůší
Žid
Cikánka žalostně žebrá u vynuceně zastavených aut, kterým medvěd zalehne kapotu, aby přispěli, že přejeli medvěda a medvěd je hrozně drahá záležitost 
Policajt nebo voják se šavlí
Myslivec
Kominík
Šašek - míval v ruce bič a odháněl nekostýmované od průvodu
Čert
Harmonikář
Těhotná, tlačící před sebou kočárek
Kozel
Kráva
Prase
Králík
… ale fantazii a lidové tvořivosti se meze nekladou. Budeme moc rádi, když si obstaráte nějakou masku a přidáte se k nám do průvodu. Zájemci o postavy do rolí posílejte email na olomouc.chomoutov@gmail.com nebo volejte 776 541 989.

 

**************

PROGRAM

15:00 Zahájení – prostranství na Dalimilově ulici před číslem popisným 95: 
Fašank zahájíme předáním práva od předsedy komise do rukou stárka chasy. Pro tento účel bude sehrána scéna, kde hlavní role mají stárek, předseda a dřevěná šavle, coby právo. Předáním práva přebírá chasa (všichni maskovaní) v čele se stárkem právo řídit dění v obci po dobu fašanku/masopustu za podmínek, které jim předseda dá.

 

Průvod:

Procházíme obcí, zastavujeme u domů, koštujeme, tančíme a veselíme se. Také vyzýváme k dobrovolným příspěvkům do průvodu. Ty budou sloužit na realizaci kulturních akcí pro občany Chomoutova. Můžeme pak třeba pozvat divadlo, nebo uspořádat koncert.

Medvěd tančí s každou panímámou, která průvod pohostí, aby jí zajistil dobrou úrodu. Také sehrává scénu, kdy zalehne kolemjedoucí auto a medvědář nebo cikánka vybírají mýtné s odůvodněním, že jim srazili medvěda a to je "hrozně drahá záležitost".

Šašek odhání bičem všechny nemaskované od průvodu.

 

17:00 (cca) Pochování basy:
Průvod přichází na Koperník. Než se všichni shlukneme, pokocháme se žonglérským vystoupením a pak už půjde do tuhého. Seřadíme se do smutečního průvodu, vyzvedneme basu do jeho čela průvodu a odcházíme v doprovodu smuteční hudby ke kapličce. Tam sehraje hlavní scénu postava faráře. Ten za asistence ministranta přednese smuteční řeč poví krátké kázání (vše je to ovšem jenom "jako"). Na této scéně mají svou roli také plačky. Ty doplní celou smuteční scénu plakáním a naříkáním nad pochováním basy na celých 40 dnů (konec muziky a veselení po domu velikonočního půstu).

Farář poví  Desatero a my budeme všichni sborem provolávat "ochraň nás baso". Můžete se přidat k chase a pomodlit se s námi. Nakonec si společně zazpíváme na melodii písně „Nepij Jano, nepij vodu“. Píseň v původní verzi najdete zde. Pro naše účely byl text poupraven a povedl se nám takto:

 

1. Dnes jsme pochovali basu
před námi je spousta času
/:Napijem se ještě vína
to je dobrá medecína:/

 

2. Nepijeme dneska vodu
voda je jenom na škodu
/:chceme nalít ještě vína
to je dobrá medecína:/

 

3. Příští rok se znovu sejdem
do kapličky se nevejdem
/:sejdem se na Koperníku
oddávat se budem vínku :/

 

17:30 (cca) Ukončení průvodu a přesun do hospody:

Po scéně pochování basy náš průvod končí a oficiální program končí. Společně se k dalšímu slavení přesuneme do tepla Hospody u Pačesa, kde se můžete těšit na zabijačkové hody.Fotografie Masopust 2016

 

Fotografie Masopust 2017